2015-12-07T143346Z_2_LYNXMPEBB6029_RTROPTP_3_CALIFORNIA-SHOOTING-OBAMA-ADDRESS